Hva er Bokstart Fredrikstad?

Bokstart Fredrikstad er et tilbud til de minste barna og familiene deres. Målet er å fremme høytlesing for de minste, og skape leselyst og styrke ordforrådet når barna er helt små.

Målet med Bokstart-prosjektet er altså å fremme små barns språkutvikling og leselyst. Studier av barns språkutvikling viser at de første årene i et barns liv legger grunnlaget for deres lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter.

Bokstart Fredrikstad kan dermed være med å utjevne de store sosiale forskjellene mellom barn i vår kommune.

Prosjektet Bokstart gjennomføres i flere kommuner i Norge og er velutprøvd internasjonalt. Det går ut på å skape leseopplevelser for de minste, motivere til lesing, og å dele ut gratis bøker til små̊ barn (0-3 år) og familiene deres i samarbeid med helsestasjoner, bibliotek, kulturinstitusjoner og barnehager.

Forskning på̊ barns ordforråd viser merkbare forskjeller mellom barn fra ulike familier, og peker på̊ behovet for å sette inn tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller fra barna er helt små̊.

Det er Foreningen Les om står bak Bokstart-satsingen i Norge. Vi bygger på denne velprøvde modellen.

Hvorfor er høytlesing viktig for barna?

Et forskningsprosjekt ved lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har vist at barn som blir lest for fra før de er to år, stiller til skolestart med dobbelt så stort ordforråd som barn som først har blitt lest for fra fireårsalderen.

Andre forskningsprosjekter har vist at ordforrådet hos åtteåringer varierer fra 4000 til 8000 ord, alt etter hvor språkrike familiemiljøer de har vokst opp i, og i hvor stor grad høytlesning har hatt en plass i familiens dagligliv. Det går fram i et saksfremlegg i Strand kommune, da de startet høytlesningsprosjekt for ett- og toåringer i 2019.

Tall fra Sverige viser at bare 4 av 10 foreldre leser for barna sine. For en knapp generasjon siden var det 7 av 10 som hadde høytlesning som en del av familiens rutiner. Det er grunn til å tro at situasjonen er noenlunde tilsvarende i Norge.

Flere ulike forskningsprosjekter har de senere år vist at høytlesning for små barn, har svært gunstige konsekvenser for barnas utvikling, både kognitivt, språklig og sosialt. Virkningen er størst hvis høytlesningen etableres som en del av familiens daglige rutiner allerede i barnets første leveår.

Høytlesning viser seg å være den enkeltfaktor som har størst betydning for barnets utvikling av ordforråd, leseferdighet og leseglede, og er således en nøkkel til vellykket skolegang.

Høytlesning hjelper barna på skolen

Dagens seksåringer stiller til skolestart med svært ulike forutsetninger. Noen vil eksempelvis ha opptil dobbelt, kanskje tre ganger så stort ordforråd som andre. Utover i skoleløpet øker denne forskjellen.

Noen barn begynner på skolen med et ordforråd som er for lite til å kunne gjøre seg nytte av undervisningen, og de negative konsekvensene av dette vil kunne følge dem livet ut.

Lesestunden er også god trening for konsentrasjonsevnen. Vi vet at mange barn, særlig gutter, får problemer i møte med skolehverdagens krav om å sitte stille og være konsentrert.

Barn som er vant til å bli lest for, vil ha bedre forutsetning for å mestre dette.

Dessuten viser studier at toåringer som har svake språklige ferdigheter, fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og kan falle utenfor sosialt, viser studie.

– Vi har forskning som viser at barn med språkvansker strever sosialt, og at dette forplanter seg til i ungdomsskolealder, sier Elisabeth Brekke Stangeland ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Med prosjektet Bokstart i Fredrikstad, ønsker Fredrikstad bibliotek i samarbeid med Litteraturhuset Fredrikstad å skape en ny arena for litteraturformidling til småbarnsfamilier. Det gjør vi gjennom å dele ut gratis bokpakker, gjøre utlån av barnelitteraturen mer synlig og gjennomføre lesestunder og litteraturarrangementer for de minste barnehagebarna.

Dette gjør vi i Bokstart Fredrikstad:

 • Hvert år deler vi ut mellom 1000 og 2000 gratis bøker til barn i Fredrikstad.
 • Barnehagebesøk: Flere ganger i uka får vi besøk av barn og barnehageansatte
 • Barnehageseminarer: Vi samler barnehageansatte og framsnakker bøker og høytlesning
 • Helsestasjoner: Vi deler ut Revungen-boka på 10-månederskontroll og gir ut invitasjon til biblioteket hvor barna kan hente en gratis bok på to-årskontrollen.
 • Vi besøker foreldre i åpne barnehager.
 • Vi bruker lokalsamfunnshus og etablerte nettverk for å nå foreldre til barn som ikke går i barnehage.
 • Vi arrangerer lesestunder på Babykino i samarbeid med Fredrikstad kino
 • Vi arrangerer fortellerstunder med dans og musikk på byferga i samarbeid med Byfergene.
 • Familiearrangementer: Både på Litteraturhuset Fredrikstad og Fredrikstad bibliotek.
 • Brosjyrer på ulike språk. Det er laget brosjyrer på norsk, engelsk, somali, arabisk og kurdisk.
 • Informasjonsvideoer på ulike språk

Hvem står bak Bokstart Fredrikstad?

Bokstart Fredrikstad er et samarbeid mellom flere institusjoner i Fredrikstad, hvor alle jobber for at flere barn skal oppleve gleden med bøker – og utvikle språket sitt.

Det er Litteraturhuset Fredrikstad – ved barne- og ungdomsansvarlig Sylwia Stasiak – som er prosjektleder.

Disse står bak på Bokstart Fredrikstad:

 • Litteraturhuset Fredrikstad
 • Fredrikstad bibliotek
 • Fredrikstad kommune, utdanning og oppvekst
 • Fredrikstad kommune, helsestasjonene

Vi samarbeider med enda flere:

 • Foreningen Les
 • Barnehagene i Fredrikstad
 • Lokalsamfunnsutvalg
 • Åpne barnehager
 • Alle bibliotekene

Disse støtter oss:

 • Fredrikstad kommune
 • Kulturdepartementet/Kulturdirektoraktet
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • SpareBank1 Østfold Akershus